مفاهیم ساکس

مفاهیم ساکس

مفاهیم ساکس

ساکس: از به هم پیوستن چند کامپیوتر به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها یک ساکس تشکیل می

گردد.
یا Hub , Switch به ساکس محلی که در آن کامپیوتر ها نزدیک به هم بوده و ارتباط آنها از طریق : Lan
باشد اطلاق می شود. Wireless
پیاده (Lan) منظور از اینترانت همان ساکس جهانی اینترنت است که در محیط بسته : Internet و Intranet
سازی شده و با دنیای خارج از آن ارتباطی ندارد.
پروتکل: عبارتست از قراردادی که تعدادی کامپیوتر طبق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل
اطلاعات می پردازند.
یک پروتکل جامع در اینترنت بوده و تمام کامپیوترهایی که با اینترنت کار می کنند از آن تبعیت می : TCP/IP
کنند.
متشکل از ۴ عدد بوده که با یک IP است. هر IP در اینترنت هر کامپیوتر دارای یک آدرس : IP Address
نقطه ازهم جدا می شوند. ( مثل ۲۱۷٫۲۱۹٫۱۷۵٫۱۱ ) هر کدام از این اعداد حداکثر می توانند ۲۵۴ باشند. هر
های یک ساکس محلی را تشخیص داد. IP می باشد که از روی آن می توان تعداد Mask دارای یک IP
هایی گفته می شود که در اینترنت معتبر بوده و قابل شناسایی باشند. IP به : Valid IP
ها IP هایی گفته می شود که در اینترنت فاقد هویت و غیر قابل شناسایی می باشند. از این IP به : Invalid IP
Invalid IP به میزان کافی استفاده می شود. از Valid IP در صورت نداشتن Lan معمولا در ساکس های
بدلیل نداشتن هویت در اینترنت نمی توان برای اتصال به اینترنت استفاده کرد. بلکه باید از تکنیکهایی مثل
استفاده کرد. ***** یا NAT
در مفهوم عامیانه به سانسور کردن سایتها تعبیر می شود. اما از نظر فنی راه حلی است برای اینکه ما : *****
در ساکس ***** Server ها برای اتصال به اینترنت استفاده کنیم. در این روش باید یک Invalid IP بتوانیم از
نصب شود. در کل این روش مطلوب نبوده و دارای نقاط ضعف عمده زیر است: ۱- نیاز است که کاربران
تنظیمات خاصی را در کامپیوتر خود انجام دهند. ۲- در این روش بسیاری از پروتکلها پشتیبانی نشده و قابل
استفاده نیستند.
با این حال برخی از مراکز اینترنتی نظیر دانشگاهها , مؤسسات دولتی و امنیتی و … برای کنترل بیشتر
استفاده می کنند. از جمله نرم ***** کاربران خود و گزارشگیری از سایتهای ملاقات شده توسط هر کاربر از
و … اشاره کرد. ISA , MS***** , Win***** می توان به ***** Server افزارهای
است. در این روش تقریبا” تمام پروتکل ها پشتیبانی Invalid IP یک تکنیک خوب برای بکارگیری : NAT
می شوند و مهمتر اینکه نیاز به تنظیم خاصی بر روی کامپیوتر کاربران نیست. از جمله نرم افزارهایی که کار
اشاره کرد. Winroute و ISA را انجام می دهند می توان به NAT
DNS می باشد. در ساکس به دستگاهی که این کار را انجام می دهد IP به Domain پروتکل تبدیل اسم : DNS
گفته می شود. Server( https://www.academie.biz/ )62.217.156.205
هایش Packet , اگر کامپیوتری بخواهد با یک کامپیوتر دیگر در اینترنت ارتباط برقرار کند : Routing
بر Node عبور می کند تا به مقصد برسد. به عملی که یک ( Router کامپیوتر یا ) Node الزاما” از چندین
گفته می شود. Routing دیگر برای رسیدن به مقصد انجام می دهد Node ها و ارسال آنها به Packet روی
را انجام Email در ساکس به سروری گفته می شود که کار دریافت , ارسال و نگهداری : Mail Server
MDaemon مورد استفاده قرار می گیرند می توان به Mail Server میدهد. از جمله نرم افزارهایی که برای
اشاره کرد. Exchange و
های آن از طریق Page بر روی آن قرار گرفته و Web به سروری گفته می شود که صفحات : Web Server
اینترنت قابل دستیابی است.