خريد پر سرعت فرانسه

خريد پر سرعت فرانسه

پر سرعت فرانسه

خريد پر سرعت فرانسه

که ويرايش خواص کاربر، کليک بر روي د پر سرعت فرانسه کمه Dialin در سمت چپ پايين تر از کادر محاوره اي. ۳٫ کادر محاوره اي اطلاعات Dial خريد پر سرعت فرانسه in ظاهر خواهد شد (نگاه کنيد به شکل ۵-۴ ). براي يک کاربر PPTP،بررسي “اجا پر سرعت فرانسه زه dialin به کاربر،” و مجموعه اي از دکمه هاي راديويي تماس به بدون تماس بازگشت.
صفحه ۸۰
شبکه هاي خصوصي مجازي، چاپ دوم ۷۶ شکل ۵-۴٫ پيکربندي خريد پر سرعت فرانسه يک کاربر براي د پر سرعت فرانسه سترسي از راه دور براي خروج از هر دو اطلاع خريد پر سرعت فرانسه