خريد Mobile proxy

خريد Mobile proxy

Mobile proxy

خريد Mobile proxy

را انتخاب کنيد از منوي پاپ آپ. يک جعبه گفتگو ظاهر خواهد شد، ب Mobile proxy ه شما نشان اطلاعات شما قبل از آن براي اتصال VPN وارد (نگاه کنيد به شکل ۵-۹ ). در ا خريد Mobile proxy نواع سرور را کليک کنيدتب. شکل ۵-۹٫ Mobile proxy کادر محاوره اي عمومي براي خواص خريد Mobile proxy دفتر مرکزي VPN 7. در نوع سرور کادر محاوره اي ( شکل ۵-۱۰ )، تحت گزينه هاي پيشرفته، بررسي Mobile proxy “ورودبه شبکه “در صورتي که شبکه شما در حال اتصال به نياز شما را به ور خريد Mobile proxy