خريد فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴

خريد فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴

فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴

خريد فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴

ي که پيکربندي پويا اخت فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴ صاص د خريد فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴ اده خواهد اجازه مي دهد گروه هاي خاصي براي دسترسي به محدوده خاص از آدرس هاي IP در شبکه است. جدول مسيريابي را بر روي سرور تونل شامل سه بخش است: • زير شبکه : اين زير شبکه از آدرس هاي شبکه در شبکه هاي محلي است کهبخشي از تونل. ترافيک به مقصد اين آدرس IP را به تونل استفاده شبکه. • پوشش شبکه : اين پوشش شبکه مربوط به زير شبکه اختصاص داده شده است. • توضيحات : يک طراحي منحصر به فرد اختصاص داده شده به اين مسير.جداول IP پويا هر محدوده ديناميکي از آدرس هاي IP را مي توان به آدرس هاي IP فيزيکي ذکر شده روت در جدول مسيريابي سرور تونل است. آدرس IP پويا مجازي مي باشد. سرور اخ فيلترشکن اندرويد ۲۰۱۴