حجت درولی و قاسم ضابطیان – دیگه برام عادی شده – بیر صدا