خشم ترانه علیدوستی از توهین و تهدید به او به خاطر حمایت از نرگس محمدی

خشم ترانه علیدوستی از توهین و تهدید به او به خاطر حمایت از نرگس محمدی


خشم ترانه علیدوستی از توهین و افترا به او به خاطر حمایت از نرگس محمدی


توهین و تهدید ترانه علیدوستی به خاطر حمایت از نرگس محمدی و واکنش او


 


 


 


ترانه علیدوستی در پاسخ به تهدیدها و توهین های اخیر: دشمن توطیه گر شما، من نیستم. خجالت بکشید! هرگاه کار غیرقانونی کردم باید به نهادهای رسمی پاسخگو باشم نه قلدرهای بی نام.


 


در چند روز گذشته برخی سایت ها به جهت شرکت در توفان توییری و پشتیبانی از نرگس محمدی (فعال مدنی) به ترانه علیدوستی حمله کرده بودند.


 


 


 


ترانه علیدوستی - شرکت در توفان توییری و پشتیبانی از نرگس محمدی (فعال مدنی)


ترانه علیدوستی – پشتیبانی از نرگس محمدی